Politica de Confidentialitate si Protectia Datelor

Confidențialitate şi protecţia datelor cu caracter personal

 1. Părţile, precum şi angajații acestora vor păstra confidenţialitatea tuturor informațiile obținute pe parcursul derulării relaţiei contractuale şi îndeplinirii obligaţiilor profesionale, precum şi pentru o perioadă nelimitată de la încetarea prezentului contract, cu excepţia cazului când legea aplicabilă prevede altfel.
 2. “Vanzatorul” va fi îndreptățit să dezvăluie informațiile confidențiale (de exemplu pentru verificări interne/externe) oricăror entități legale, atât timp cât acestea sunt obligate să respecte obligațiile de confidențialitate.
 3. De asemenea, “Vanzatorul” poate dezvălui informaţii colectate pe durata desfăşurării prezentului Contract, atunci când există o obligaţie legală sau pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
 4. Părţile vor lua, prin proceduri interne separate, toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura niveluri adecvate de securitate și pentru a proteja datele cu caracter personal, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificări neintenționate sau ilicite sau dezvăluire ori acces neautorizat al terţilor. Măsurile de securitate vor fi îmbunătăţite constant ţinând cont de progresul tehnologic.
 5. Procedurile interne ale Părţilor asigură că informațiile confidențiale comunicate vor fi păstrate în mod confidențial și vor fi distribuite doar în baza principiului “necesitatea de a cunoaște”. Părţile convin că aceste proceduri interne sunt suficiente și oportune pentru scopul prezentului contract.
 6. La finalizarea prezentului contract, informațiile confidențiale, inclusiv rezultatele activității obținute în legătură cu prezentul Contract şi datele cu caracter personal și orice copie a acestora, sub orice formă, aflate în posesia Părţilor vor fi şterse în mod irecuperabil și complet cu condiția să nu existe nicio obligație de stocare a datelor cu caracter personal conform legislației relevante/clauzelor contractuale.
 1. Încălcarea obligației de confidențialitate de către Părţi poate atrage după sine plata de daune interese către Partea prejudiciată, cu acoperirea integrală a tuturor prejudiciilor cauzate şi dovedite în acest sens.
 2. Părţile vor respecta legislația relevantă cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR).
 3. Datele cu caracter personal vor fi transmise numai dacă acestea sunt necesare pentru executarea Contractului sau dacă există o cerinţă legală în acest sens.
 4. Părţile confirmă că dispun, conform legislaţiei aplicabile, de avizele necesare acordate de către persoanele vizate pentru transmiterea datelor cu caracter personal.
 5. Informarea persoanelor vizate asupra prelucrării datelor cu caracter personal se va face prin intermediul Părţilor.
 6. Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către Părţi privesc: furnizarea de oferte, management-ul şi executarea contractului; utilizarea sistemelor informatice relevante; gestionarea relaţiilor cu clienţii; gestionarea eventualelor dispute şi soluţionarea litigiilor; conformarea obligaţiilor legale. Vor fi procesate următoarele categorii de date: nume, prenume, funcţie, adresă de email de serviciu, număr de telefon de serviciu. Vor fi procesate datele personale ale următoarelor categorii de persoane vizate: angajaţii/reprezentanţii părţilor.
 1. Părţile confirmă că persoanele autorizate să proceseze datele cu caracter personal s-au angajat, în scris, să păstreze confidențialitatea înainte de a începe activitatea şi că angajații acestora sunt informați suficient în legătură cu reglementările GDPR, precum și cu cerințele suplimentare relevante privind protecția datelor.
 2. Părţile, precum și angajații acestora nu vor prelucra nicio dată cu caracter personal în scopuri personale sau alte scopuri nepermise prin prezentul Contract şi nici nu vor crea sau păstra date derivate din Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, decât în conformitate cu prezentul Contract.
 3. “Vanzatorul” poate transmite datele cu caracter personal către alți operatori, în principal doar când transmiterea este necesară pentru executarea unui contract, în cazul în care SC KADATA PREST SRL sau partea terță au un interes legitim privind acest transfer. Suplimentar, datele pot fi transferate către alți operatori când există obligaţia legală în acest sens sau în baza reglemetărilor administrative sau juridice aplicabile.
 4. Procesarea și utilizarea datelor personale vor avea loc în România, într-un alt stat al Uniunii Europene sau într-o țară din Spațiul Economic European. Orice transfer către o altă țară terță necesită aprobarea prealabilă din partea Părţilor și va fi autorizată numai dacă sunt îndeplinite cerințele specifice art. 44 şi următoarele din GDPR.
 1. Dacă o persoana vizată înaintează o solicitare pentru exercitarea drepturilor sau o plângere conform art. 82 din GDPR în legătură cu orice situație conform prevederilor GDPR privind procesarea datelor personale efectuată în baza sau în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte are obligaţia de a răspunde unor astfel de solicitări/plângeri legate de propriile activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal. Părţile contractante se vor înștiința despre astfel de activităţi, în scris, fără întârzieri nejustificate. Părțile contractante se vor susține reciproc, în limita posibilului, în rezolvarea solicitărilor şi apărarea împotriva sesizărilor persoanelor vizate. De asemenea, Părţile se vor informa reciproc, în scris, despre controale, măsuri şi/sau investigaţii/inspecţii/procese ale Autorităţii de Supraveghere competente din România, conform GDPR, care au legătura cu prezentul contract şi vor coopera în legătură cu cele menţionate.
 1. În cazul în care are loc un incident privind protecția datelor cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, Partea care identifică incidentul va notifica în cel mai scurt timp posibil, în scris, cealaltă Parte. Se vor furniza cel puțin următoarele informații: o descriere a tipului de încălcare, categoriile implicate și numărul aproximativ de persoane și seturi de date afectate; o descriere a posibilelor consecințe ale încălcării pentru persoanele vizate.
 1. Părțile nu acționează ca operatori asociați sau Operator-Persoană împuternicită de operator. Părţile sunt operatori de date ce acţionează independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract. Părţile nu vor accepta vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
 2. În cazul în care vor apărea circumstanțe care să modifice tipul de relaţie contractuală, în sensul că Părţile acționează ca o Persoană împuternicită a celeilalte Părți sau ca un Operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu prezentul contract, Părțile se obligă să încheie un acord/act adiţional separat, conform prevederilor GDPR (art. 28, 26) şi/sau altor prevederi legale relevante.